Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:

  • Đại hội đồng cổ đông;
  • Hội đồng quản trị;
  • Ban Tổng giám đốc điều hành;
  • Ban kiểm soát;
  • Các trung tâm, phòng ban chức năng.

Cơ cấu tổ chức